KURUMSAL GELİŞİM

İşletme Geliştirme Destek Proğramı

Program neyi amaçlıyor?

Bu programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Kimler başvurabilir?

Destek programından yararlanılabilmesi için İşletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 • Destek oranı %60’tır.
 • Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin üst limiti destek unsurlarına göre farklılık göstermektedir.

Program süresi nedir?

Destek programının süresi işletme için 2 yıldır.

Kobigel – Kobi Gelişim Destek Proğramı

Program neyi amaçlıyor?

Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Kimler başvurabilir?

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvurabilmektedir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 • Destek oranı %60’tır.
 • Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 450.000 TL ve geri ödemeli 1.050.000 TL olmak üzere azami 1.500.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi azami 36 aydır.

Yurtdışı Pazar Destek Proğramı

Program neyi amaçlıyor?

Bu programın amacı; ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Kimler başvurabilir?

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki; son onaylı mali yılda ihracat yapmış olan veya imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren; Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip işletmeler başvurabilir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 • Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.
 • Destek, %70’i geri ödemesiz ve %30’u geri ödemeli olarak uygulanır.

Program süresi nedir?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8 ay ve en çok 24 aydır. 

İş Birliği Destek Proğramı

 Program neyi amaçlıyor?

 • Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlamaktır.
 • İşletici Kuruluş Modeli: Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, iş birliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.
 • Proje Ortaklığı Modeli: Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Kimler başvurabilir?

Program kapsamında, işbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak; orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterlidir. Büyük işletmenin işletici kuruluştaki hisse oranının %25’ten az olması gerekir. İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince %50’den fazla olamaz. Projede 1 işletme ile en az 1 büyük işletmenin işbirliği yapması durumunda bu hüküm uygulanmaz.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

 • Personel
 • Makine, Teçhizat ve Kalıp
 • Hammadde ve Malzeme
 • Yazılım
 • Hizmet Alımı
 • Diğer Giderler

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 • Proje destek oranı, personel gideri hariç tüm giderler için %60’tır. Desteğin %70’i geri ödemeli %30’u geri ödemesiz olarak verilir.
 • İşletici kuruluş modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.
 • Proje ortaklığı modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir. Bu üst limit, öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için geri ödemesiz 3.000.000 TL ve geri ödemeli 7.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 12, en fazla 36 aydır.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Proğramı

Program neyi amaçlıyor?

Bu programın amacı, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin; ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarına yönelik KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvurabilmektedir.

Programdan yararlanma koşulları nelerdir?

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
 • Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER’lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya
 • Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
 • Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 • Nitelikli Personel Giderleri Desteğinde destek oranı %100, diğer desteklerde ise %75’tir.
 • Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projeleri için destek üst limiti 1.100.000 TL’dir

Program süresi nedir?

Program kapsamında, proje süresi en az 8 ay, en fazla 24 aydır.

Kobi Teknoyatırım – Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Bu destek programının amacı ve kapsamı; Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini ve orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Kimler başvurabilir?

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvurabilmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için;
 • En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olan;
  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya
  • Patent belgesi olan veya
  • Doktora tezi konusu olan veya
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya
  • Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
  • Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
  • 5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.
 • Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için; Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”NDE yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 • Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı, personel gideri desteği hariç olmak üzere, %60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.
 • KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin üst limiti; düşük veya orta düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için 1.000.000 TL, orta yüksek veya yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için 6.000.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Yatırım projesi süresi en fazla 36 aydır.

Stratejik Ürün Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Bu programın amacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında belirlenen ürünlerin üretimine katkı sağlanmasıdır.

Kimler başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KOSGEB’in desteklediği NACE koduna sahip, KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 • Personel gideri desteği haricindeki tüm giderler için uygulanacak destek oranı %60’tır. Bu orana göre hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz ve %70’i geri ödemeli olarak sağlanır.
 • Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere 6.000.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Yatırım projesi süresine ilişkin hususlar destek programının uygulama esaslarında düzenlenmek üzere en fazla 36 aydır.

Girişimcilik Destekleri / Geleneksel Girişimci Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Kimler başvurabilir?

Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

 • Kuruluş Desteği
 • Performans Desteği
 • Sertifika Desteği

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Bu destek programı kapsamında destek oranı uygulanmaz; ancak destek programı kapsamında makroekonomik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak destek programında belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir, hedef kitleye özgü uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.

Program süresi nedir?

Destek programının süresi, başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıldır.

İleri Girişimci Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Kimler başvurabilir?

Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

 • Kuruluş Desteği
 • Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği
 • Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği
 • Performans Desteği
 • Sertifika Desteği

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

 • Destek programı kapsamında makroekonomik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak destek programında belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir, hedef kitleye özgü uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.
 • Kuruluş, performans ve sertifika desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz. Makine, teçhizat, yazılım, mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği için destek oranı %75’tir.

Program süresi nedir?

Destek programının süresi, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten itibaren iki yıldır.

FORMU GÖNDERİN SİZİ ARAYALIM


Kalkınma Ajansı Destekleri
Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı
İhracatı Geliştirme Destekleri
Tubitak Destekleri

PROWIN GENEL MERKEZ

Mustafa Kemal Mahallesi 2132. Sokak
Gökçencadde Plaza No:3 D/5 06510
Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 230 39 36
Telefon: +90 312 230 39 35
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN MÜHENDİSLİK

Mahall İş Merkezi C2 Blok No:85 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 999 70 27
Fax: +90 216 629 94 06
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN İSTANBUL

Barbaros Mah. Kardelen Sokak Palladium Tower Kat 10 No: 2
Ataşehir/İstanbul

Telefon: +90 216 687 08 27
Fax: +90 216 629 94 06
Email: info@prowindanismanlik.com

PROWIN HOLLANDA

Prowin Netherlands: Aartsbisschop
Romerostraat 157, 3573 AG
Utrecht/Netherlands

Telefon:+310619786423

Email: netherlands@prowindanismanlik.com