Prowin

Proje Yönetim
Danışmanlığı

Proje Yönetim Danışmanlığı

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı bulunmaktadır.

Kalkınma Ajansları 4 farklı destek programı yürütür:

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı bulunmaktadır.

Kalkınma Ajansları 4 farklı destek programı yürütür:

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı bulunmaktadır.

Kalkınma Ajansları 4 farklı
destek programı yürütür:

Mali Destek Programı Kimler
Başvurabilir?

-KOBİ tanımına uyan gerçek ve tüzel kişiler,
-Kooperatifler ve birlikler,
-Ajansın hizmet sunduğu illerdeki kamu kuruluşları ve yerel yönetimler,
-Universiteler ve teknoparklar, OSB’ler,
-Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.)

Mali Destek Programı Kimler
Başvurabilir?

-KOBİ tanımına uyan gerçek ve tüzel kişiler,
-Kooperatifler ve birlikler,
-Ajansın hizmet sunduğu illerdeki kamu kuruluşları ve yerel yönetimler,
-Universiteler ve teknoparklar, OSB’ler,
-Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.)

Rakiplerinizi ve Hedef Pazarı
Bizimle Birlikte Tanıyın

Her bir ajans tarafından yayınlanan proje teklif çağrılarında belirlenen bölge planlarıyla uyumlu sosyal altyapıya, turizm altyapısına, rekabet gücü geliştirilmesine yönelik projeler

Teknik Destek Programı

Fizibilite Destek Programı

Sosyal Destek Programı