Prowin

SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

Program neyi amaçlıyor?

Program, teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamayı ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Program neyi amaçlıyor?

Program, teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamayı ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Vergi İndirimi
Sigorta Primi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Damga Vergisi İstisnası
Gümrük Vergisi İstisnası
İlk Madde ve Malzeme Giderler

Amortismanlar
Personel Giderleri
Genel Giderler
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve
Hizmetler
Vergi, Resim ve Harçlar

Vergi İndirimi
Sigorta Primi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Damga Vergisi İstisnası
Gümrük Vergisi İstisnası
İlk Madde ve Malzeme Giderler

Amortismanlar
Personel Giderleri
Genel Giderler
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve
Hizmetler
Vergi, Resim ve Harçlar

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin oranı ve üst limitleri desteklenecek unsurlara göre farklılık göstermektedir.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin oranı ve üst limitleri desteklenecek unsurlara göre farklılık göstermektedir.

Yatırım Teşvik Sistemi

Program neyi amaçlıyor?

Program, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, destek unsurlarının etkinliğinin artırılması ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. “Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Öncelikli Yatırımların Teşviki, Stratejik Yatırımların Teşviki” olmak üzere dört farklı uygulamadan oluşmaktadır.

Hangi Desteklerden Yararlanabilirim?

Program neyi amaçlıyor?

Program, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, destek unsurlarının etkinliğinin artırılması ve kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. “Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Öncelikli Yatırımların Teşviki, Stratejik Yatırımların Teşviki” olmak üzere dört farklı uygulamadan oluşmaktadır.

Hangi Desteklerden Yararlanabilirim?

Katma Değer Vergisi İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği
Faiz veya Kâr Payı Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Katma Değer Vergisi İadesi

Katma Değer Vergisi İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği
Faiz veya Kâr Payı Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
Katma Değer Vergisi İadesi

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Personel Giderleri
Seyahat Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alım Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Personel Giderleri
Seyahat Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alım Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup %75 olarak belirlenmiştir.
Bu programa başvuran projelerin azami bütçesi ve bu projelere uygulanacak destek oranı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup %75 olarak belirlenmiştir.
Bu programa başvuran projelerin azami bütçesi ve bu projelere uygulanacak destek oranı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program süresi nedir?

Program süresi en fazla 18 aydır.

Program süresi nedir?

Program süresi en fazla 18 aydır.

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin
Kobi Destekleme Çağrısı

Program neyi amaçlıyor?

Program, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Proje çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Program neyi amaçlıyor?

Program, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Proje çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük ölçekli olabilir. Bu şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Desteklenen gider kalemleri, çağrı kapsamında desteklenecek proje faaliyetleri dikkate alınarak çağrı duyurusunda yer alır.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda Tedarikçi Kuruluş tarafından beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur. Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda personel giderini TÜBİTAK’a sunabilir. TÜBİTAK gideri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olur.
Destek üst limiti 2.500.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

Kimler Başvurabilir?

Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük ölçekli olabilir. Bu şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Desteklenen gider kalemleri, çağrı kapsamında desteklenecek proje faaliyetleri dikkate alınarak çağrı duyurusunda yer alır.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda Tedarikçi Kuruluş tarafından beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur. Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda personel giderini TÜBİTAK’a sunabilir. TÜBİTAK gideri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olur.
Destek üst limiti 2.500.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

Kimler Başvurabilir?

Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük ölçekli olabilir. Bu şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Desteklenen gider kalemleri, çağrı kapsamında desteklenecek proje faaliyetleri dikkate alınarak çağrı duyurusunda yer alır.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda Tedarikçi Kuruluş tarafından beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur. Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda personel giderini TÜBİTAK’a sunabilir. TÜBİTAK gideri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olur.
Destek üst limiti 2.500.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.