26
09
2019

Ar-Ge & Tasarım Merkezi Danışmanlığı

 

AR-GE & TASARIM MERKEZİ DANIŞMANLIĞI

AR-GE MERKEZLERİ

Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

TASARIM MERKEZLERİ

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükel¬lef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşde¬ğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.


5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ile;

  • Teknolojik bilgi üretilmesini,
  • Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını,
  • Ürün kalitesi ve standardının yükseltmesini,
  • Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini,
  • Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması,
  • Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamak ve teşvik etmek amaçlanmıştır.

 

AR-GE MERKEZİ VE TASARIM MERKEZİ OLMANIN AVANTAJLARI


AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ 
Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri sonucunda oluşan harcamaların TAMAMI kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır.

GELİR VERGİSİ STOPAJI
Doktoralı ve temel bilimler konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için %95, yüksek lisans veya temel bilimlerde lisans mezunu personel için %90, diğer personeller için %80 Gelir Vergisi stopajı, personellerin Ar-Ge faaliyetlerinde ayırdıkları süre oranında istisna edilir.

TEMEL BİLİMLER PERSONEL İSTİHDAM TEŞVİĞİ
Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu personel için o yıl belirlenmiş olan BRÜT ASGARİ ÜCRET kadar teşvik sağlanır. Teşvik süresi 2 sene olup destek alınacak en fazla personel sayısı toplam personel sayısının ’unu geçemez.

DAMGA VERGİSİ TEŞVİĞİ 
Bu kanun kapsamında çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıkları süre oranı üzerinden hesaplanan DAMGA VERGİSİNİN TAMAMI teşvik kapsamındadır.

SİGORTA PRİM DESTEĞİ
Bu kanun kapsamında çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN %50’si teşvik kapsamındadır.

GÜMRÜK VERGİSİ TEŞVİĞİ 
Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.