03
12
2018

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (ÇANKIRI, KASTAMONU, SİNOP) TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI İLE 3.000.000 TL’YE KADAR DESTEK VERİYOR.

 

Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerinde hizmet veren KUZKA (Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı) bölgede ekonomik potansiyelinin değere dönüştürülmesi ve sosyal refahın arttırılması amacıyla mali destek programı proje teklif çağrısı yayınlamıştır. Programın özet bilgisi aşağıdaki tablomuzda yer almaktadır. 

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

Program Adı

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi (TAG) Mali Destek Programı

Programın Amacı

TR82 Bölgesi’nin ekonomik potansiyelinin değere dönüştürülmesi ve sosyal refahın arttırılması.

Programın Öncelikleri

 

TR82 Bölgesi’nde turizm sektör gelirlerinin arttırılması.

Toplam bütçe

24.000.000 TL

Destek tutarı

Asgari tutar: 750.000 TL

Azami tutar: 3.000.000 TL

Asgari oran: %25

Azami oran: %75

Proje süresi

Azami 24 ay

Uygun başvuru sahipleri

 - Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler)

 - Bölge Müdürlükleri

 - İl Müdürlükleri

 - Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

 - Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri

İnternet (KAYS) Son Başvuru Tarihi

 

22 Şubat 2019, Cuma Saat: 23:59

Taahhütname Son Teslim Tarihi

 

1 Mart 2019, Cuma Saat: 18:00

Örnek Proje Konuları

 Öncelik: Bölge turizmi açısından önem arz eden ve program kapsamında belirlenen doğal, kültürel ve tarihi unsurların altyapısının iyileştirilmesi

 - Tarihi yapılar, kalıntılar ve ören yerleri gibi alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere restorasyonu, yenilenmesi, ziyaretçilere yön gösterecek ve bilgi verecek pano ve levha gibi unsurların konulması ve görselliklerinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler,

 - Bölge turizminde öne çıkan unsurların çevre düzeni açısından iyileştirilmesine yönelik faaliyetler,

 - Sağlık turizmi altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler,

 - Merkezi yerleşim noktaları ile tarihi ve turistik mekânlara ulaşımı sağlayacak, turizm potansiyeli taşıyan yerlerde alternatif turizm türlerinin gelişmesine olanak sağlayacak rota,   parkur düzenlemeleri, dinlenme yerleri ve kamp-karavan alanlarına yönelik faaliyetler,

 - Kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü sosyal mekânlara (tiyatro salonu, açık hava tiyatrosu, sergi, fuar, kongre merkezi, gençlik merkezi, kültür sokağı/caddesi, müze vb.)   yönelik faaliyetler,

 - Tarihi, turistik, kültürel değer taşıyan sokak, cadde, meydan gibi merkezlerin canlandırılmasına, yenilenmesine ve sağlıklaştırılmasına yönelik faaliyetler.

Uygun Doğrudan Maliyetler

 

Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:

 

- Yolculuk ve gündelik giderleri3,

- Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile mal ve hizmet (nakliye, kira gibi) satın alma maliyetleri,

- Destek miktarı 200.000 (ikiyüzbin) TL ve üzerinde ise denetim maliyetleri4,

- Sarf malzemesi maliyetleri,

- Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu gibi),

- Görünürlük maliyetleri,

- Yapım işleri5 (Yapı Maliyetini Gösterir Belgede belirtilen yapım işlerinin toplam maliyeti bütçede belirtilen tutarla uyumlu olmalıdır.),

- Faaliyetlerde doğrudan kullanılan araç ve ekipmanlar (Binek ve ticari taşıtlar hariç),

- Yapı denetim maliyetleri,

- Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.),

- Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri.

Gerekli Belgeler

 

Mali Tablolar

Yetkili kişi, organ veya kurumlarca onaylanmış 2017 yılı kesin hesapları (ödenek miktarını gösterir onaylı tablo, bilanço, gelir tablosu, mizan cetveli),

 Fiyat Teklifi/Proforma Fatura

Proje kapsamında toplamı 10.000 (onbin) TL ve üzerindeki her bir mal ve hizmet satın alımı (Örneğin, birim maliyeti 3.000 TL olan makine-ekipmandan 5 birim alınması durumunda toplam tutar 10.000 TL’yi aştığı için ilgili makine-ekipman için proforma fatura gerekmektedir. Yine birim maliyeti 10.000 TL ve üzerindeyse makine âdetine bakılmaksızın proforma fatura gereklidir.) için 1’i zorunlu olmak üzere ayrı ayrı firmalardan alınmış 2 proforma fatura

Teknik Özellikler Listesi

Temsil ve İlzam Yetki Belgesi

Kurumu temsil ve ilzama yetkili amirin tatbiki imzası

Yetkili Organ Kararı

Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)i belirleyecek ve Ajans’a mali destek talebi sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına ilişkin yetkili organ kararı

Uygulama Projesi

Yetkili kişi ve makamlarca onaylı uygulama projesi, (İnşaat ruhsatı gerekli olmadığına dair yetkili kişi veya makamlardan alınmış yazı olması halinde sunulmayacaktır)

Yapı Maliyetini Gösterir Belge

Yapı maliyetini gösterir icmal tablosu ve detaylı yaklaşık maliyet hesap cetvelleri/keşif metraj listesi sunulmalıdır.

Taahhütname

Başvuru Sahibi ve Proje Ortak(lar)ının Taahhütnamesi

Fotoğraf

Projenin gerçekleştirileceği yere (alan, tesis, bina, iş sahası vb.) ait fotoğraf(lar)

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu İzni /Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İzni

Gerekli ise projenin gerçekleştirileceği yer için alınmış olan kurul izinler.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu’na konu olan projelerde;

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu gerekmediği takdirde ÇED raporuna ihtiyaç olmadığını gösteren (kapsam dışı veya gerekli değildir) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/ İl Müdürlükleri’nden alınmış resmi yazı

Tapu, Kira Sözleşmesi vb. Mülkiyet Durumunu Gösterir Belge

Proje faaliyetine konu olan arsa/arazi/bina/fabrika/tesislerin mülkiyet durumunu gösterir ve mevcutsa taşınmaz üzerinde tüm hakları da içeren belge (Tapu, kira sözleşmesi, noter satış sözleşmesi, ilgili kanun maddesi vb.)

Muvafakatnameler

(Gerekli ise) Yapım işi kapsamında mülk sahiplerinden alınmış ola muvafakatnameler.

Teşvik Belgesi

Varsa “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında edinilen yatırım teşvik belgeleri.