PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,  sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı bulunmaktadır.

Kalkınma Ajansları 4 farklı destek programı yürütür:


Kimler Başvurabilir?

  • KOBİ tanımına uyan gerçek ve tüzel kişiler,
  • Kooperatifler ve birlikler, 
  • Ajansın hizmet sunduğu illerdeki kamu kuruluşları ve yerel yönetimler,
  • Üniversiteler ve teknoparklar, OSB’ler,  
  • Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.)

Uygun Proje Konuları Nelerdir?

Her bir ajans tarafından yayınlanan proje teklif çağrılarında belirlenen bölge planlarıyla uyumlu sosyal altyapıya, turizm altyapısına, rekabet gücü geliştirilmesine yönelik projeler

Kimler Başvurabilir?

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, yerel yönetimler ve bunların birlikleri, kooperatifler ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler.

Uygun Proje Konuları Nelerdir?

Yerel ve bölgesel kalkınmaya ve kapasite geliştirmeye katkı sağlayacak eğitim, proje hazırlama, danışmanlık gibi konulara destek verilir.

Kimler Başvurabilir?

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, yerel yönetimler ve bunların birlikleri, kooperatifler ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler.

Uygun Proje Konuları Nelerdir?

  • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
  • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve
  • Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarının hazırlanmasına destek verilir.

Kimler Başvurabilir?

-          Sivil toplum kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları,

-          Belediyeler,

-          Üniversiteler,

-          Meslek Odaları

Uygun Proje Konuları Nelerdir?

Yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermeye yönelik konulara destek verilir.

Tüm sorularınız için bize buradan ulaşabilirsiniz

İletişim

Diğer Hizmetlerimiz