Prowin

TUBİTAK DESTEK
PROGRAMLARI

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Program, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların; uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması, güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, üniversite iş birliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projelere sahip işletmeler desteklenmektedir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Program neyi amaçlıyor?

Program, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların; uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması, güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, üniversite iş birliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projelere sahip işletmeler desteklenmektedir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Personel Giderleri
Seyahat Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alım Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

Desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak dönemsel destek oranı ile desteklenir. Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere %75 olarak uygulanır.
Programda bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Program süresi nedir?

Program süresi en fazla 36 aydır.

Destek oranları ve
üst limitleri nelerdir?

Desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak dönemsel destek oranı ile desteklenir. Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere %75 olarak uygulanır.
Programda bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Program süresi nedir?

Program süresi en fazla 36 aydır.

1507 – Kobi Ar-Ge Başlangıç
Destek Programı

Program neyi amaçlıyor?

Program, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların; rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülecek Ar-Ge nitelikli projelere sahip işletmeler desteklenmektedir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Personel Giderleri
Seyahat Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alım Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Program neyi amaçlıyor?

Program, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların; rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır.

Kimler başvurabilir?

1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülecek Ar-Ge nitelikli projelere sahip işletmeler desteklenmektedir.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Personel Giderleri
Seyahat Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alım Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup %75 olarak belirlenmiştir.
Bu programa başvuran projelerin azami bütçesi ve bu projelere uygulanacak destek oranı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup %75 olarak belirlenmiştir.
Bu programa başvuran projelerin azami bütçesi ve bu projelere uygulanacak destek oranı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program süresi nedir?

Program süresi en fazla 18 aydır.

Program süresi nedir?

Program süresi en fazla 18 aydır.

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge
Projeleri İçin Kobi Destekleme Çağrısı

Program neyi amaçlıyor?

Program, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Proje çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük ölçekli olabilir. Bu şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Desteklenen gider kalemleri, çağrı kapsamında desteklenecek proje faaliyetleri dikkate alınarak çağrı duyurusunda yer alır.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda Tedarikçi Kuruluş tarafından beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur. Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda personel giderini TÜBİTAK’a sunabilir. TÜBİTAK gideri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olur.
Destek üst limiti 2.500.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.

Program neyi amaçlıyor?

Program, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Proje çıktısının Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği; Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük ölçekli olabilir. Bu şartları sağlayan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.

Hangi desteklerden yararlanabilirim?

Desteklenen gider kalemleri, çağrı kapsamında desteklenecek proje faaliyetleri dikkate alınarak çağrı duyurusunda yer alır.

Destek oranları ve üst limitleri nelerdir?

Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda Tedarikçi Kuruluş tarafından beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur. Müşteri Kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda personel giderini TÜBİTAK’a sunabilir. TÜBİTAK gideri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olur.
Destek üst limiti 2.500.000 TL’dir.

Program süresi nedir?

Proje süresi toplamda en fazla 36 ay olacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır.